Deklaracja dostępności strony

Strona główna/Deklaracja dostępności strony
Deklaracja dostępności strony2023-10-06T17:03:02+02:00

Centrum Kultury Rudna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury Gminy Rudna.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Badecka
 • E-mail: ckwr@ckwr.eu
 • Telefon: +48 76 746 42 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Kultury w Rudnej
 • Adres: ul. Wesoła 13, 59-305 Rudna
 • E-mail: ckwr@ckwr.eu
 • Telefon: +48 76 746 42 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Dostępność architektoniczna

Budynek parterowy z wieżyczką dwukondygnacyjną tj. parter i I piętro. Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne usytuowane od ul. Wesołej posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi wejściowe o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pozostałe wejścia usytuowane są od strony parku i znajdują się na poziomie chodnika. Na parterze budynku ulokowane są biura, w których obsługa interesanta jest najczęstsza, natomiast na piętrze mieści się biuro dyrektora. Na parterze znajduje się także sala widowiskowa oraz toalety, w tym toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznych drzwiach wejściowych (w przedsionku wejścia głównego) znajduje się dzwonek, który zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim.

Dostosowanie korytarzy, schodów i wind

Z holu głównego można dostać się do wszystkich niezbędnych dla interesantów pomieszczeń, z wyjątkiem biura dyrektora. W budynku nie ma windy ani nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów prowadzących na piętro. Szerokość korytarzy parteru umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Parking CKwR mieści się naprzeciw głównego wejścia do budynku. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Centrum Kultury w Rudnej nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania
z usługi tłumacza on-line.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przejdź do góry